G-BCW0CLZL1F

Veilig winkelen

Wie zijn wij?

Wij zijn pijnappel aanhangwagens BV

 

Pijnappel aanhangwagens BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pijnappel aanhangwagens BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pijnappel aanhangwagens BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pijnappel aanhangwagens BV  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pijnappel aanhangwagens BV  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat en Huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Emailadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Rijbewijs gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Pijnappel aanhangwagens BV  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zoals door een andere instantie opgelegde bewaartijd en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pijnappel aanhangwagens BV  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pijnappel aanhangwagens BV  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pijnappel aanhangwagens BV  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pijnappel aanhangwagens BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Reservering
Om een reservering te kunnen plaatsen, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig:

 • Initialen en achternaam
 • Adres gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer: Wij vragen een telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als wij nog vragen of andere zaken met u willen bespreken die betrekking hebben op uw reservering.
 • E-mailadres: Om de reservering of offerte naar u te kunnen mailen, hebben wij uw e-mailadres nodig. 
 
Huurovereenkomst

Deze gegevens hebben wij van u nodig wanneer u de aanhanger bij de verhuurlocatie wilt ophalen en er een huurovereenkomst tot stand komt:

 • Voorletter(s)- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring. 
 • Rijbewijsgegevens: Wij hebben uw rijbewijs nodig om u te kunnen identificeren, maar ook om te kunnen verifiëren en aan te tonen dát u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het nummer van het rijbewijs wordt genoteerd, er wordt eventueel een scan gemaakt van uw rijbewijs.
 • E-mailadres: Om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres. 
 
CJIB

Rijdt u tijdens de huurperiode een bekeuring? Dan kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres, rijbewijsnummer en huurinformatie) doorgeven aan het CJIB, u ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente. 

 
Schade

Indien u met de gekentekende aanhangwagen schade heeft berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij. 

 
Incassobureau

Indien u bij ons een bedrag verschuldigd bent,  ontvangt u van ons een factuur op het door u opgegeven e-mailadres of postadres. Ontvangen wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn, dan sturen wij u een aanmaning.  Hebben wij na de aanmaningen nog geen betaling van u ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw dossier uit handen te geven. Wij werken samen met verschillende incassobureaus, welke in contact met u zullen proberen te komen om afspraken met u te maken over uw betaling, dan wel het gerechtelijke traject op te starten. Het dossier wat zij van ons ontvangen, omvat uw huurovereenkomst en factuur waar tevens uw persoonsgegevens op vermeld zijn. Wanneer noodzakelijk zal ook gevoerde correspondentie en/of telefoonverslagen worden overhandigd aan hen.

 
Overheidsinstanties

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsinstanties zoals de politie, hulpdiensten, etc. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie door te geven en hoeven / mogen wij u hier niet over informeren. In andere gevallen zullen wij uw informatie uitsluitend met hulpdiensten communiceren als dat noodzakelijk is. 

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Papier
De huurovereenkomst (deel geel) en de factuur (indien van toepassing) worden 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar, worden deze documenten vernietigd. Wij maken hiervoor gebruik van vertrouwelijke archiefvernietiging, waarbij de documenten in een afgesloten container worden afgevoerd en vervolgens door de shredder gaan of worden verbrand. 

 
 

Inzage en Dataportabiliteit  

Gegevens die wij hebben ontvangen om een reservering en / of verhuring te verwerken, kunnen wij niet verwijderen i.v.m. onze boekhouding en wettelijke (fiscale) verplichtingen. 

Welke gegevens ontvangen wij van derden?

De meeste gegevens worden door u bij onze verhuurlocaties aangeleverd, ook ontvangen wij rechtstreeks gegevens over u als u een reservering per telefoon of via onze website maakt. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Pijnappel aanhangwagens BV

Rijksstraatweg  140

7391MG, Twello

info@pijnappel.com